assess Article


คำสั่ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
 คำสั่ง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ ๙๘๗/๒๕๕๖

เรื่อง การวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

        ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ผู้สอนทำการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะคุณธรรม - จริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชาและระดับการศึกษาและให้ดำเนินการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนประจำภาคเรียนนี้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         อาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับบุคลากร) จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการวัดผลและประเมินผลการเรียนและกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้
 
  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 18.09 KBs
Upload : 2013-12-02 10:10:15
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


assess
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.029543 sec.