วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้จัดโครงการวิทยาลัยวิถีพุทธ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ