วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา excellent center ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ และห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ (True capability center) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ