วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นำโดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย แจ้งแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองต่อวิทยาลัย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


NTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ