นายประเสริฐ หนูสันเทียะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทร.0898652097

เพื่อนสมาชิก