ข้อมูลสถานศึกษา

 


         วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาตั้งอยู่ที่ ๕๐๘ ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๒๐๐๒ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๔๙๕๐

          ผู้บริหารปัจจุบัน
             ๑. นายธนภัทร  แสงจันทร์            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
             ๒. นายไพฑูรย์   ธนพงศ์ภากรณ์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
             ๓. นายปัณณทัต เพียรการ            รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
             ๔. นายกรภัทร์  จุ้ยยิ้ม                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
             ๕.นายอลงกรณ์  วัฒนสุข             รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

         หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย
         ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
               - งานบริหารงานทั่วไป
               - งานบุคลากร
               - งานการเงิน
               - งานพัสดุ
               - งานอาคารสถานที่
               - งานทะเบียน
               - งานประชาสัมพันธ์

         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
               - งานวางแผนและงบประมาณ
               - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
               - งานความร่วมมือ
               - งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
               - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
               - งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

         ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
               - กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
               - ครูที่ปรึกษา
               - แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
               - สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
               - โครงการพิเศษและบริการชุมชน

         ฝ่ายวิชาการ
               - งานวิชาการ
               - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
               - งานวัดผลและประเมินผล
               - งานวิทยบริการและห้องสมุด
               - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
               - งานสื่อการเรียนการสอน
               - การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
               - การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

         หลักสูตรที่เปิดสอน ๒ หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย ๑๔ แผนกวิชา ดังนี้
               ๑. แผนกวิชาเครื่องกล
               ๒. แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
               ๓. แผนกวิชาโลหะการ
               ๔. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
               ๕. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
               ๖. แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
               ๗. แผนกวิชาการก่อสร้าง
               ๘. แผนกวิชาการโยธา
               ๙. แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
              ๑๐. แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
              ๑๑. แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
              ๑๒. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
              ๑๓. แผนกวิชาพณิชยการ
              ๑๔. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์             
 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม   

 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
         ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารรูปเล่ม

 

 

 

 

 

 ปรับปรุงข้อมูล  ณ 29 ตุลาคม 2562
ที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ