ภาระงาน


การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)
การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding)
การเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)
การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding)
การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)
การเชื่อมอัด (Press Welding)