นายอนุชาติ มากกลางนายฉัตรทอง ใสแสง

 

หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ

 

ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

 

เกิดวันที่ 12 กันยายน

 

ที่อยู่ 522 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 3000

 

Email : thong_korat@yahoo.co.th

 

ประวัติการศึกษา

ปท.ส. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

คอ.บ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์