รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555

                                                                                                                                                
                                                                 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                                         ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ประจำปีการศึกษา  2555
                               ระหว่างวันที่  10 - 14  ธันวาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
                                                                    ----------------------------------------------------------------------


  กำหนดการแข่งขัน 
          -  กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ภาพรวม) 
          -  กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
          -  สาขาวิชาช่างยนต์  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
          -  สาขาวิชาช่างยนต์  ทักษะงานจักรยานยนต์
          -  สาขาวิชาช่างยนต์  ทักษะเทคนิคยานยนต์     
          -  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ทักษะงานปูน
          -  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ทักษะงานไม้
          -  สาขาวิชาช่างสำรวจ  ทักษะการสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ
          -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม  (ปวช.)
          -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม  (ปวส.)
          -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
          -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ทักษะเครื่องปรับอากาศ 
          -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  PLC
          -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ทักษะงานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
          -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ทักษะการแข่งขันประกอบการตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
          -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ทักษะการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์
          -  สาขาวิชาช่างเชื่อม  ทักษะงานเชื่อม  (ปวช.)
          -  สาขาวิชาช่างเชื่อม  ทักษะงานเชื่อม  (ปวส.)
          -  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ทักษะการเขียนแบบด้วยเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  (ปวส.ทผ./ทอ.)
          -  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ทักษะงานกลึง  กัด  ตัด  ใส  ชิ้นงาน    
          -  สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต  ทักษะมาตรวิทยามิติ
          -  ประเภทวิชาเทคนิคพื้นฐาน  ทักษะงานฝึกฝีมือ

  โลโก้การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระภับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          -   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
  กำหนดการแข่งขัน
         
          -  ใบสมัคร  [แบบเดี่ยว]
          -  ใบสมัคร  [แบบทีม] 

  คำสั่ง
          -  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา  2555 
          -  คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เลขที่  033/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา  2555  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
          -  คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  เลขที่  1074/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ  และเทคนิคโลหะ  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา  2555


  รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
        
1.  สาขาวิชาช่างยนต์
          -  เครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. / ปวส.                                     
          -  จักรยานยนต์เล็ก ระดับ ปวช.   
          -  เทคนิคยานยนต์                                                         

2.  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง / ช่างสำรวจ / สถาปัตยกรรม
          -  งานปูน ระดับ ปวช. / ปวส.                                                      
          -  งานไม้  ระดับ ปวช. / ปวส.                                                      
          -  การสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ  ระดับ  ปวช.                          
          -  การออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ  ปวช.                                     
          -  การออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ  ปวส.                                      
                
                           
3.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
          -  การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  ระดับ  ปวช. / ปวส.  
          -  ค่าวัสดุ  ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย 
          -  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ระดับ  ปวช.   (4 ธ.ค.55)
          -  การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  PLC  ระดับ  ปวส.
          -  งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ  ปวส.   

4.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          -  การแข่งขันประกอบการตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง  ระดับ  ปวช.
          -  การแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์  ระดับ  ปวส.

5.  สาขาวิชาช่างเชื่อม
          -  งานเชื่อม  TIG & MAG  ระดับ  ปวช.
          -  งานเชื่อม  TIG & FLUK Core Wire  ระดับ  ปวส.

6.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
          -  การเขียนแบบด้วยเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ  ปวส.  (เทคนิคการผลิต / เทคนิคอุตสาหกรรม)   
          -  งานกลึง  กัด  ตัด  ไส  ช้นงาน  ระดับ  ปวช.  
 
7.  สาขาเทคนิคการผลิต
          -  มาตรวิทยามิติ  ระดับ  ปวส.

8.  วิชาเทคนิคพื้นฐาน
          -  งานฝึกฝีมือ
                                                                               

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


vichakarn

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ