งานพัฒนาหลักสูตรการเขียนการสอน


ตารางการใช้ห้อง และ ตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน 1 ( 17 ก.พ.63 - 11 มี.ค.63)ภาคเรียนฤดูร้อน 2 (16 มี.ค. 63 - 10 เม.ย.63)

แมคคา ตารางใช้ห้องเรียน 17 ก.พ.-28 ก.พ.63
แมคคา ตารางเรียน 17 ก.พ.-28 ก.พ.63
ชฟ ตารางใช้ห้องเรียน ฤดูร้อน 2-62 (ก.พ.63-13 มี.ค.63)
ชฟ ตารางเรียน ปวส.1-2 (ก.พ.63-13 มี.ค.63)
ชอ ตารางใช้ห้องเรียน (17 ก.พ.-11 มี.ค.63)
ชอ ตารางเรียน (17 ก.พ.-11 มี.ค.63)
ชช. ตารางใช้ห้องเรียน
ชช. ตารางเรียน
ชอ ตารางใช้ห้องเรียน (16 มี.ค.-9 เม.ย.63)
ชอ ตารางเรียน (16 มี.ค.-9 เม.ย.63)
ชก ตารางใช้ห้องเรียน (16 มี.ค.-9 เม.ย.63)
ชก ตารางเรียน (16 มี.ค.-9 เม.ย.63)
ชย ตารางใช้ห้องเรียน (17 ก.พ.63-11 มี.ค.63)
ชย ตารางเรียน (17 ก.พ.63-11 มี.ค.63)
ชย ตารางใช้ห้องเรียน (16 มี.ค.63- 9 เม.ย.63
ชย ตารางเรียน (16 มี.ค.63- 9 เม.ย.63)