location


หัวหน้างานกิจกรรม


       นายจีระศักดิ์ สิทธิพล

         ครูชำนาญการพิเศษ
     หัวหน้างานอาคารสถานที่
   ครูประจำแผนกวิชาการก่อสร้าง

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011089 sec.