หัวหน้างานกิจกรรม       นายจีระศักดิ์ สิทธิพล

         ครูชำนาญการพิเศษ
     หัวหน้างานอาคารสถานที่
   ครูประจำแผนกวิชาการก่อสร้าง