ข้อมูลอาคารสถานที่


 

 

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ ปี 2562   ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
ที่มา : งานอาคารสถานที่
เผยแพร่โดย : งานศูย์ข้อมูลสารสนเทศ


 

 

 

    รายละเอียดเพิ่มเติม


1. อาคารอำนวยการ
2. อาคารเรียนแผนกวิชาเเมคคาทรอนิกส์ และแผนกวิชาพานิชยการ
3. อาคารเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. อาคารเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
5. อาคารเรียนแผนกวิชาเครื่องกล
6. อาคารเรียนแผนกวิชาก่อสร้าง - โยธา
7. อาคารเรียนแผนกวิชาเครื่องมือกล และแผนกวิชาอุตสาหกรรม
8. อาคารเรียนแผนกวิชาเทคนิกคการผลิต และแผนกวิชาเขียนแบบเครอื่งกล
9. อาคารเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
10. อาคารโรงอาหาร - หอประชุม
11. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12. อาคารอเนกประสงค์
13. โดมอเนกประสงค์
14. อาคารหอสมุด
15. สำนักงานอำนวยการ และงานพัสดุ
16. ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17. งานอาคารและสถานที่
18. อาคาร Fix it Center
19. ที่จอดรถจักรยานยนต์นักศึกษา