ntc


ข้อมูลสถานศึกษา


         วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาตั้งอยู่ที่ ๕๐๘ ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๒๐๐๒ โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๔๙๕๐

          ผู้บริหารปัจจุบัน
              ๑. นายวีระชัย     ไตรศักดิ์           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา          ดาวน์โหลดรูป
              ๒. นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ    ดาวน์โหลดรูป
              ๓. นายอลงกรณ์   วัฒนสุข          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      ดาวน์โหลดรูป
              ๔. นายสนิท    เสมียนรัมย์             รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   ดาวน์โหลดรูป
              ๕. นายเฉลิมชัย   สุภานันท์          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร  ดาวน์โหลดรูป
     
         หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย
         ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
               - งานบริหารงานทั่วไป
               - งานบุคลากร
               - งานการเงิน
               - งานพัสดุ
               - งานอาคารสถานที่
               - งานทะเบียน
               - งานประชาสัมพันธ์

         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
               - งานวางแผนและงบประมาณ
               - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
               - งานความร่วมมือ
               - งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
               - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
               - งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

         ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
               - กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
               - ครูที่ปรึกษา
               - แนะแนวอาชีพและการจัดงาน
               - สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
               - โครงการพิเศษและบริการชุมชน

         ฝ่ายวิชาการ
               - งานวิชาการ
               - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
               - งานวัดผลและประเมินผล
               - งานวิทยบริการและห้องสมุด
               - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
               - งานสื่อการเรียนการสอน
               - การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
               - การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

         หลักสูตรที่เปิดสอน ๒ หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย ๑๔ แผนกวิชา ดังนี้
               ๑. แผนกวิชาเครื่องกล
               ๒. แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
               ๓. แผนกวิชาโลหะการ
               ๔. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
               ๕. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
               ๖. แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
               ๗. แผนกวิชาการก่อสร้าง
               ๘. แผนกวิชาการโยธา
               ๙. แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
              ๑๐. แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
              ๑๑. แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
              ๑๒. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
              ๑๓. แผนกวิชาพณิชยการ
              ๑๔. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์             
 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม   

 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
         ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารรูปเล่มปรับปรุงข้อมูล  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

free-counter-plus.com

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.518096 sec.