ntc


ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาประวัติความเป็นมา
       จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกว่า 'เมืองโคราฆะปุระ' หรือ โคราช กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้งสองเมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริมลำตะคอง
       สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให้สร้างเมืองโดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระ มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า 'เมืองนครราชสีมา' แต่คนทั่วไปเรียกว่า 'เมืองโคราช'
       สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็ฯเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาได้นำช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองเมืองเวียงจันทร์ก่อการกบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวดต้อนพลเมืองไปเป็นเชลยคุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา : พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผู้รักษาเมือง แสร้งทำกลัวเกรงและปรจบเอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมายก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทร์แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น 'ท้าวสุรนารี' ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ.2434 (ร.ศ.110)

คำขวัญประจำจังหวัด
       'เมืองหญิงกล้า  ผ้าไหมดี  หมี่โคราช  ปราสาทหิน  ดินด่านเกวียน'

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
      
 วิสัยทัศน์   'โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน'

 พันธกิจ
       1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก
       2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์
       3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
       4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว
       5. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
       6. เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน
       8. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมองที่ดีหรือธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์
       1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่
       2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
       3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
       5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลำดับความสำคัญ)
       1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
       2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน
       3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
       4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
       5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
       6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารเทศ    เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา 

       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2555
        ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554
        ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2553
        ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2552
        ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2551

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.517600 sec.