ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ         ฝีมือเป็นเยี่ยม  วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรมสูงยิ่ง

 

          วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเลิศการจัดการอาชีวศึกษาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ให้บริการชุมชนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตนักเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี
  ฝีมือเป็นเยี่ยม  วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรมสูงยิ่ง  
          ๑. จัดการศึกษาวิชาชีพ  สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม
          ๒. ให้บริการชุมชนได้ตามมาตรฐาน
          ๓. สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  การวิจัยและพัฒนา  ผลิตนักเทคโนโลยี 


 
          ๑. นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้  มีทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ
          ๒. นักเรียน  นักศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓. นักเรียน  นักศึกษา  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นได้          นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  มีทักษะฝีมือด้านวิชาการและวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน  สามารถใช้ความรู้ในการให้บริการชุมชนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สถานประกอบการ  มีคุณธรรมจริยธรรม          วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการศึกษาด้านยานยนต์          มุ่งอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม