ทำเนียบผู้บริหาร


 

นายวัฒนา รัตนวิเศษ ๑  สิงหาคม ๒๔๘๑ - ๓๑  มกราคม  ๒๔๘๔
นายขาว อาจสูงเนิน ๑  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๔ - ๗  มกราคม  ๒๔๙๑
นายจรูญ อุตกฤษฎ์ ๘  มกราคม  ๒๔๙๑ - ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๑๐
นายทวีวัฒน์ อยู่ทวี ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๑๐ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๑๔
นายจรูญ อุตกฤษฎ์ ๑  เมษายน  ๒๕๑๔ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๒๑
นายประสิทธิ พร้อมมูล ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๑ - ๗  ตุลาคม  ๒๕๒๘
นายวิเชียร บุญเลิศ ๘  ตุลาคม  ๒๕๒๘ - ๓๐  มิถุนายน ๒๕๓๒
นายศุภร บุญเนาว์ ๑  กรกฎาคม ๒๕๓๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๙
นายพินิจ ศุภวัฒน์ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๓๙ - ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๑
นายอุดม ไชยเดชาธร ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ - ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕
นายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ ๒  ธันวาคม  ๒๕๔๕ - ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๖
นายพิสิษฐ์ เนาวรังษี ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๖ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๗
นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๗ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐
นายมานะ ด้วงทวี ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑
นายพิสิษฐ์ เนาวรังษี ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒
นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒
นายธนภัทร แสงจันทร์ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ - ณ ปัจจุบัน