หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

ผู้บริหาร หมายเลข
  ผู้อำนวยการ 101
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 102
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 103
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 104
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 105
   
ฝ่ายบริหารทรัพยากร หมายเลข
  งานประชาสัมพันธ์ 0
  งานสารบรรณ 201
  งานการเงิน 202
  งานบุคลากร 203
  งานพัสดุ 212
  งานเอกสารการพิมพ์ 208
  งานทะเบียน 205
  งานอาคารสถานที่ 246
   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หมายเลข
  งานแผนงานและงบประมาณ, งานความร่วมมือ , งานวิจัย
  งานประกันคุณภาพ ,งานการค้า
207
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 209
  งานบริการคอมพิวเตอร์ 1074
   
 ฝ่ายวิชาาการ หมายเลข 
  งานวิชาการ  225
  งานวัดผล  204
  งานสื่่อการสอน  210
  งานวิทยบริการและห้องสมุด  198,199
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2  162

 

แผนกวิชา  หมายเลข
  แผนกวิชาเครื่องกล 108
  แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 133
  แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 134
  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 240
  แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 241
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 155
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 166
  แผนกวิชาก่อสร้าง, โยธา 122
  แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 233
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 177
  แผนกวิชาพณิชยการ 130
 แผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 131
 ห้องพักครู หมายเลข
   ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 189
   ห้องพักครูสังคมศึกษา 229 
   ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 230
   
 อื่นๆ หมายเลข 
  อาคารปริญญาตรี  163
  ป้อมยาม ถ.สุรนารี  191
  ป้อมยาม ถ. มิตรภาพ  192 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวะฯ  222
  ธรรมสถาน  224
  หน้าห้องผู้อำนวยการ  226
  สหกรณ์  227
  ศูนย์ SALL  234