ประวัติการศึกษา

ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
คอม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ