บุคลากรฝ่ายวิชาการนายเวชยันต์  อินทร์ช่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายทรงเกียรติ  ร่มกลาง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายปราโมทย์  อัมพร
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพิทักษ์  สุธรรม
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นายเชน  สุขเกษม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางอังคณา  ลิ้มสีมารัตน์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


นายนพดล  คำมณี
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายนิคม  เพ็ชร์น่วม
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นายบุญส่ง  รอดใหม่
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ดร.สุทธิรักษ์  กาจหาญ
หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล

นายฉัตรทอง  ใสแสง
หัวหน้าแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

นายธวัชชัย  ชนะบำรุง
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

นายนิคม  ยุระยาตร์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายวิริยะ  คงพระบาท
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายบุญธรรม  ภัทราจารุกุล
หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
นายเฉลิม  เพ็ชร์สูงเนิน
หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้าง

นายสัญชัย  เจริญตะคุ
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา

นายประเสริฐ  หนูสันเทียะ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นายประสิทธิ์  ชนินทร์เศรษฐ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นางสิมารักษ์  ณ  นครพนม
หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ