ภาระงาน

*********************************************
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

1. รับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข่าวสาร

2. จัดทำกรอบอัตรากำลัง

3. ควบคุม การขาด ลา มาสาย ไปราชการ

4. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร

6. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7. เพิ่มวุฒิ แก้ไขทะเบียนประวัติประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

8. การขอเปลี่ยนตำแหน่ง

9. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

10. การออกหนังสือรับรอง

11. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน

12. การจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี

13. ประกันสังคม

14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

15. เกษียณอายุราชการ

16. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

17. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

18. การขอแลต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการบริหารการศึกษา

19. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

20. ขอย้าย ขอช่วยปฏิบัติราชการ ขอตัดโอน

21. การรับสมัครลูกจ้างจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)

22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

23. จัดทำหนังสือราชการตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

24. จัดทำเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)

25. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************************