stores


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11 ตุลาคม 2560 านติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า๑๕๐.๓๕ kWp

17 ตุลาคม 2560  เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 

30 ตุลาคม 2560  หนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๕๙ รายการ

6 พฤศจิกายน 2560  หนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒ รายการ  

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011728 sec.