ระเบียบการ

ระเบียบการใช้บริการหอสมุดกลาง

ระเบียบการใช้หอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

เพื่อให้การบริการของหอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดระเบียบการใช้หอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการหอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

       
  เวลาเปิดทำการ (ระหว่างเปิดภาคเรียน)
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 19.00 น.
    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดบริการ
       
  ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการหอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 
1.
ครู – นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 
2.
ผู้ปกครองและผู้สนใจภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้
 
3.
มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกหอสมุดกลางเท่านั้น
 
   
  การทำบัตรสมาชิก
 
1.
เป็นครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 
2.
กรอกข้อมูลสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
 
3
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
     
  การยืมหนังสือ
 
1.
แสดงบัตรทุกครั้งในการ ยืม
 
2.
ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
 
3.
การยืมหนังสือ ผู้ยืมแสดงบัตรพร้อมหนังสือที่จะยืมแก่บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ทำการยืมหนังสือด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
 
4.
วารสาร – หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้นำออกนอกห้องสมุด
 
5.
นักเรียน นักศึกษา ยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม นาน 7 วัน
ครูพิเศษสอนยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม นาน 15 วัน
ครูประจำ ยืมได้ครั้งละ 10 เล่ม นาน 1 ภาคการศึกษา
กำหนดปรับวันละ 1 บาท/เล่ม นับรวมเสาร์ - อาทิตย์
 
6.
หากหนังสือที่ยืมไป สูญหายต้องรีบแจ้งบรรณารักษ์และปฏิบัติตามระเบียบ
 
7
หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันยืมได้ 1 เล่ม  
  การส่งหนังสือ
 
1.
ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง
 
2.
นำหนังสือ บัตรสมาชิกและบัตรรายการยืม-คืน ยื่นต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการคืนหนังสือด้วยระบบโปรแกรมหอสมุดกลางอัตโนมัติบรรณารักษ์ประทับตราส่ง
 
3.
ถ้าลืมนำบัตรสมาชิกมาด้วย ให้แจ้งบรรณารักษ์เพื่อที่จะทำการคืนหนังสือให้กับสมาชิกต่อไป
     
  การปรับ
 
1.
ส่งหนังสือเกินกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท/ เล่ม
 
2.
ทำหนังสือหาย ปรับตามราคาหนังสือ บวกค่าวัสดุ เตรียมหนังสือออกบริการ 20 บาท หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
 
3.
ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับ หรือค่าเสียหายของหนังสือ จะถูกถอนสิทธิ์ในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย
 
4.
ผู้ที่ทำลายหรือนำหนังสือออกนอกหอสมุดกลาง จะถูกปรับเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ
การใช้หอสมุดกลางทั้งชั้น
ครูที่ต้องการให้นักศึกษาเข้าใช้หอสมุดกลางทั้งชั้น โปรดลงบันทึกการใช้บริการที่บรรณารักษ์
 
   
 
อักษรย่อที่ใช้ในหอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
    000 – 900 หนังสือวิชาการทั่วไป  
    อ. หนังสืออ้างอิง  
    น. หนังสือนวนิยาย  
    ด. หนังสือมุมเด็ก  
    ย. หนังสือเยาวชน  
    บ. หนังสือแบบเรียน  
    รส. หนังสือประเภท “เรื่องสั้น”  
       
  การจัดหนังสือในหอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
    หอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาใช้การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ออกเป็น 10 หมวดใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
    000 ความรู้ทั่วไป  
    100 ปรัชญา  
    200 ศาสนา  
    300 สังคมศาสตร์  
    400 ภาษาศาสตร์  
    500 วิทยาศาสตร์  
    600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - เทคโนโลยี  
    700 ศิลป์ และการบันเทิง  
    800 วรรณคดี  
    900 ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  
       
  บริการพิเศษภายในหอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
    - INTERNET ROOM
    - บริการฉายภาพยนตร์ (มินิเธียเตอร์) สารคดี วิชาการและบันเทิง
    - บริการวีซีดีรายบุคคล  
    - บริการรายการโทรทัศน์จาก จารรับสัญญาณ DTV  
    - บริการสื่อ VCD, CD, เทปคาสเซท วีดีทัศน์  
       
  ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด
 
1.
แต่งกายสภาพเรียบร้อย
 
2.
วางกระเป๋าหนังสือไว้ที่ชั้นรับฝากของ
 
3.
ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้ามาในห้องสมุด
 
4.
ไม่ใช้มือถือในห้องสมุด
 
5.
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูื้้้้้้้้อื่น
 
6.
ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในวัสดุคุรุภัณฑ์ของห้องสมุด
 
7.
ใช้บริการห้องสมุดตามระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
8.
ก่อนออกจากห้องสมุด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนทุกครั้ง
 
9.
เมื่อหยิบหนังสือออกจากชั้นแล้วไม่ต้องการใช้อีก ให้นำเก็บขึ้นชั้นตามเดิม หรือนำไปวางที่ชั้นพักหนังสือที่จัดไว้ให้
 
10.
หากฝ่าฝืนระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดจะถูกตัดสิทธิ์งดใช้บริการห้องสมุด