นายศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ

 

นายประภากร ถนอมพุดซา

 

ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหการ

 

เกิดวันที่ 28 ธันวาคม

 

ที่อยู่456/6 ซอยกิ่งสวายเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

Email : prapar_korn@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา