นายวนัสกุล สีคำมื้อ

นายชาตรี ฝึกดอนวัง

 

ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม

 

เกิดวันที่ 13 ตุลาคม

 

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

 

Email Cha.kr@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปวส. วิทยาลัยราชมงคล อีสาน

ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 

หน้าที่พิเศษ

ผู้ประสานงานจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการตรวจสอบวัสดุและโลหะการ
ฝึกอบรมผู้วินิจฉัยสถานประการ
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล