นายอำนวย เพ่งพิศ


นายอนุชาติ มากกลาง

ตำแหน่งครู

วุฒิการศึกษา วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

Email : a.m.eng@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ป.บันฑิต เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีPT,MT,RT Level II