ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ปริญญาตร๊ วิทยาลัยครูนครราชสีมา (คบ คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (MBA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต