รายวิชาที่สอน

1. กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3. คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
4. การใช้โปรแกรมตารางงาน
5. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ