ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น-โรงเรียนสุรนารีวิทยา
มัธยมศีกษาตอนปลาย-โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ปวส.การบัญชี-วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    นครราชสีมา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ-ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)-วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาโทการบัญชี(บช.ม.)-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม