ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาม.ปลาย รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รร.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราภัฎพระนคร