ประวัติการศึกษา

    สำเร็จชั้นปรถมปีที่4  จากโรงเรียนราษฎร์สโมสร อ.พิมาย
    สำเร็จชั้นประถมปีที่7  จากโรงเรียนบ้านโนนแดง อ.โนนแดง
    สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย
    สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จากโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย
    สำเร็จประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ป.กศ.ชั้นสูง ) จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา 
    สำเร็จปริญญาตรี (ค.บ.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา     
    สำเร็จปริญญาโท (บธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต