บุคลากร

บุคลากรงานสวัสดิการนักเรีนนักศึกษา
 นางจันทร์ทิพย์  สุทธาวาส
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสมบุญ  กรสันเทียะ
พนักงานพิมพ์ ส. ๓
เจาหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางบุปผา  ใจสำราญ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา