รายวิชาที่สอน

วิชางานฝึกฝีมือ  รหัสวิชา 2100-1001
วิชางานเทคนิคพื้นฐาน 
รหัสวิชา 3100-0001