รายวิชาที่สอน

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1 (3000-1201)
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 (3000-1202)
ภาษาอังกฤาพื้นฐาน