งานวิจัยที่ดำเนินการ

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะรายวิชากับคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยม

และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เรียน

รายวิชางานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล ประจำปีการศึกษา 2561  

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   

 

ปรัชญา  มะลิหวล[1]

 

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะรายวิชากับคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรายวิชางานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล ประจำปีการศึกษา 2561  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    สถิติที่ใช้ในการวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากการวิจัยพบว่า

ระดับระดับความคิดเห็นสมรรถนะรายวิชา โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก  มีระดับ

ความคิดเห็นสมรรถนะรายวิชา รายข้อ มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียนตัด ไส เจาะ เพลาะ กลึง ด้วยเครื่องจักรกลงานไม้  รองลงมา นักเรียนเตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้     และ น้อยที่สุด นักเรียนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามคู่มือการใช้งาน

ระดับคุณธรรม   จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  โดยภาพรวม  

อยู่ระดับมาก มีระดับความคิดเห็น   มากที่สุดคือ  ความรักสามัคคี    รองลงมา ความกตัญญู  และน้อยที่สุด มีมนุษยสัมพันธ์

ระดับสมรรถนะรายวิชา กับระดับคุณธรรม   จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค์    อยู่ระดับมาก  มีระดับความคิดเห็น   ระดับมากเท่ากันทั้งสองเรื่อง  คือ  สมรรถนะรายวิชา       และคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์   

 

[1] ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา