การตั้งชื่อบัญชีการตั้งชื่อบัญชี

ประเภทของบัญชี
ประเภทของบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
        1.บัญชีประเภทสินทรัพย์ ได้แก บัญชีประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่น ๆ
        2.บัญชีประเภทหนี้สิน ได้แก่ บัญชีประเภทหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว
        3.บัญชีรปะเภทส่วนของเจ้าของ ได้แก่ บัญชีประเภททุน และการถอนเงินไปใช้

ส่วนตัว


การกำหนดชื่อบัญชีแยกประเภท
        
หลักจากที่ได้วิเคราะห์รายการค้าแล้ว ให้พิจารณาว่ารายการค้าที่จะบันทึกบัญ

ชีนั้นใช้ชื่อบัญชีใด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกำหนดชื่อบัญชีแยกประเภท มีดังนี้
       1.ใช้ชื่อบัญชีที่นิยมใช้โดยทั่วไป
       2.ตั้งชื่ิให้มีความหมายตามประเภทและหมวดของบัญชี
       3.ไม่ควรตั้งชื่อบัญชียาวไป หรือชื่อแปลก
       4.ชื่อบัญชีที่ตั้งนั้นควรลงรายการค้าได้มาก ๆ


การตั้งชื่ิบัญชีตามประเภทของบัญชี มีดังนี้
        1.บัญชีประเภทสินทรัพย์ ได้นำชื่อของสินทรัพยืมาตั้งชื่อบัญชี เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีวัสดุสำนักงาน ฯลฯ
        2.บัญชีประเภทหนี้สิน ให้นำชื่อหนี้สินมาตั้งเป็นชื่อบัญชี เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญ

ชีเงินกู้ ฯลฯ
        3.บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ ให้นำชื่อประเภทส่วนของเจ่าของมาตั้งเป็นชื่อ

บัญชี เช่น บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว ฯลฯ

 

****รวมเนื้อหา

 

www.bunchee.net : 2008

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krunoi

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
พณิชยการ