vichakarn Article


ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ช่างยนต์
   ตารางเรียน ปวช.1
   ตารางเรียน ปวช.2
   ตารางเรียน ปวช.3
   ตารางเรียน ปวส.1
   ตารางเรียน ปวส.2
   ตารางเรียน ป.ตรี2
ช่างกลโรงงาน+ทอ
   ตารางเรียน ปวช.1
   ตารางเรียน ปวช.2
   ตารางเรียน ปวช.3
   ตารางเรียน ปวส.1
   ตารางเรียน ปวส.2
เขียนแบบเครื่องกล
   ตารางเรียน ปวช.1
   ตารางเรียน ปวช.2
   ตารางเรียน ปวช.3
   ตารางเรียน ปวส.1
   ตารางเรียน ปวส.2
เทคนิคการผลิต
   ตารางเรียน ปวส.1
   ตารางเรียน ปวส.2
เทคนิคพื้นฐาน
   ตารางใช้ห้องเรียน
ช่างเชื่อมโลหะ
   ตารางเรียน ปวช.1-3
   ตารางเรียน ปวส.1-2
อิเล็กทรอนิกส์  
   ตารางเรียน ปวช.1
   ตารางเรียน ปวช.2
   ตารางเรียน ปวช.3
   ตารางเรียน ปวส.1
   ตารางเรียน ปวส.2
แมคคาทรอนิกส์
   ตารางเรียน ปวช.1-3
   ตารางเรียน ปวส.1-2
ก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม
   ตารางเรียนสถาปัตยกรรม ปวช.1
   ตารางเรียนสถาปัตยกรรม ปวช.2
   ตารางเรียนสถาปัตยกรรม ปวช.3
   ตารางเรียนก่อสร้าง ปวส.1
   ตารางเรียนก่อสร้าง ปวส.2
   ตารางเรียนโยธา ปวส.1
   ตารางเรียนโยธา ปวส.2
พณิชยการ
   ตารางเรียน ปวช.1-3
   ตารางเรียน ปวส.1-2
ไฟฟ้ากำลัง
   ตารางเรียน ปวช.1
   ตารางเรียน ปวช.2
   ตารางเรียน ปวช.3
   ตารางเรียน ปวส.1
   ตารางเรียน ปวส.2
   ตารางเรียน ป.ตรี1
   ตารางเรียน ป.ตรี2
วิทย์
   ตารางใช้ห้องเรียน
สังคม
   ตารางใช้ห้องเรียน
พลานามัย
   ตารางใช้ห้องเรียน
ภาษาไทย
   ตารางใช้ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ
   ตารางใช้ห้องเรียน
คณิตศาสตร์
   ตารางใช้ห้องเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 193.37 KBs
Upload : 2018-09-20 15:27:30
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


vichakarn
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.528035 sec.