kmutt_ntc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อันประกอบไปด้วย การพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการ
วิชาการ   ที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในศาสตร์ด้านอาชีวศึกษา   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง
มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา องค์กร สมาคม และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางส่วน ณ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน  ฝึกอบรม  รวมทั้งงานบริหารในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ตลอดจนสถาบัน
ของรัฐหรือเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการนี้จะเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น  สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                    

สถิติ
เยี่ยมชม
10633  
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.535478 sec.