ntc



 

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโครงการ รหัส3101-6001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นายไพศาล  พรนฤชิตพงศ์
เผยแพร่เมื่อ  2558


เอกสารประกอบการเรียนการสอน รหัสวิชา 3106-2011 วิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  
นายนิธิศักดิ์  ภาษิตชาคริต
เผยแพร่เมื่อ  2558


เอกสารประกอบการเรียนการสอน  รหัสวิชา 2104-2212  วิชาระบบเสียง  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
นายวิริยะ  คงพระบาท
เผยแพร่เมื่อ  2558


การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
นายวีระชัย ไตรศักดิ์
เผยแพร่เมื่อ 2558


แนวทางและการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
เผยแพร่เมื่อ 2557





งานวิจัย ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
นายพัชรพล พานประทีป
เผยแพร่เมื่อ 2556
 
  เอกสารการสอน วิชา วิเคราะห์โครงสร้าง รหัส 3106 - 2114 ด้วยโปรแกรม FLIP ALBUM
 นายพัชรพล พานประทีป
 เผยแพร่เมื่อ 2555


  เอกสารประกอบการสอน วิชา การส่งและจ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 - 2008 บทที่ 1 ความรู้ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
 นายทวี ไชยโคตร
 เผยแพร่เมื่อ 2555


  รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา โลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2552
 นายเฉลิมชัย สุภานันท์
 เผยแพร่เมื่อ 2553


  การสร้างบทเรียนโปรแกรม วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
 นายสมเกียรติ ทองเกษม
 เผยแพร่เมื่อ 2553


  สภาพปัญหา และความต้องการในการฝึกอบรมของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  บทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เรื่อง บทบาทหัวหน้าแผนกของวิทยาลัยเทคนิค และความคิดแบบองค์รวม
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104 - 2110 ชื่อหน่วย หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  ใบความรู้ที่ 1 งานเตรียมและตรวจสภาพรถยนต์เพื่อการขับขี่ เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมและแผงหน้าปัด
 นายอมร สุทธาวาส
 เผยแพร่เมื่อ 2551


  เอกสารประกอบการสอน วิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
 นางอังคณา ลิ้มสีมารัตน์
 เผยแพร่เมื่อ 2551


  การใช้มัลติเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าต่าง ๆ
 นางจันทิพย์ สุทธาวาส
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  แวววิชาชีพ
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  การวิจัยและพัฒนา
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  การวิจัยสถาบัน
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการเขียนโครงการ
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550



508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011452 sec.