ntc 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
นายรังษฤษฎิ์  ล้อเศวตอนันต์
เผยแพร่เมื่อ  2561


การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโครงการ รหัส3101-6001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นายไพศาล  พรนฤชิตพงศ์
เผยแพร่เมื่อ  2558


เอกสารประกอบการเรียนการสอน รหัสวิชา 3106-2011 วิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  
นายนิธิศักดิ์  ภาษิตชาคริต
เผยแพร่เมื่อ  2558


เอกสารประกอบการเรียนการสอน  รหัสวิชา 2104-2212  วิชาระบบเสียง  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
นายวิริยะ  คงพระบาท
เผยแพร่เมื่อ  2558


การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
นายวีระชัย ไตรศักดิ์
เผยแพร่เมื่อ 2558


แนวทางและการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
นายวีระชัย  ไตรศักดิ์
เผยแพร่เมื่อ 2557

งานวิจัย ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
นายพัชรพล พานประทีป
เผยแพร่เมื่อ 2556
 
  เอกสารการสอน วิชา วิเคราะห์โครงสร้าง รหัส 3106 - 2114 ด้วยโปรแกรม FLIP ALBUM
 นายพัชรพล พานประทีป
 เผยแพร่เมื่อ 2555


  เอกสารประกอบการสอน วิชา การส่งและจ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 - 2008 บทที่ 1 ความรู้ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
 นายทวี ไชยโคตร
 เผยแพร่เมื่อ 2555


  รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา โลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2552
 นายเฉลิมชัย สุภานันท์
 เผยแพร่เมื่อ 2553


  การสร้างบทเรียนโปรแกรม วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
 นายสมเกียรติ ทองเกษม
 เผยแพร่เมื่อ 2553


  สภาพปัญหา และความต้องการในการฝึกอบรมของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  บทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เรื่อง บทบาทหัวหน้าแผนกของวิทยาลัยเทคนิค และความคิดแบบองค์รวม
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104 - 2110 ชื่อหน่วย หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  ใบความรู้ที่ 1 งานเตรียมและตรวจสภาพรถยนต์เพื่อการขับขี่ เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมและแผงหน้าปัด
 นายอมร สุทธาวาส
 เผยแพร่เมื่อ 2551


  เอกสารประกอบการสอน วิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
 นางอังคณา ลิ้มสีมารัตน์
 เผยแพร่เมื่อ 2551


  การใช้มัลติเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าต่าง ๆ
 นางจันทิพย์ สุทธาวาส
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  แวววิชาชีพ
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  การวิจัยและพัฒนา
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  การวิจัยสถาบัน
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการเขียนโครงการ
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.549885 sec.