บทความวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า รหัส 30127-2010 ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำสามเฟส 
 พรรุ่ง  ดวงแก้ว
 เผยแพร่เมื่อ 2566

 

  แฟ้มสะสมงาน เชิงวิชาชีพดิจิตอล(Professional Digital Portfolio)
 นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์
 เผยแพร่เมื่อ 2563

 

 

 

 

 

  เอกสารการสอน วิชา วิเคราะห์โครงสร้าง รหัส 3106 - 2114 ด้วยโปรแกรม FLIP ALBUM
 นายพัชรพล พานประทีป
 เผยแพร่เมื่อ 2555


  เอกสารประกอบการสอน วิชา การส่งและจ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 - 2008 บทที่ 1 ความรู้ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
 นายทวี ไชยโคตร
 เผยแพร่เมื่อ 2555


  รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา โลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ปีการศึกษา 2552
 นายเฉลิมชัย สุภานันท์
 เผยแพร่เมื่อ 2553


  การสร้างบทเรียนโปรแกรม วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
 นายสมเกียรติ ทองเกษม
 เผยแพร่เมื่อ 2553


  สภาพปัญหา และความต้องการในการฝึกอบรมของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  บทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เรื่อง บทบาทหัวหน้าแผนกของวิทยาลัยเทคนิค และความคิดแบบองค์รวม
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 รหัส 2104 - 2110 ชื่อหน่วย หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
 นายคันศร คงยืน
 เผยแพร่เมื่อ 2552


  ใบความรู้ที่ 1 งานเตรียมและตรวจสภาพรถยนต์เพื่อการขับขี่ เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมและแผงหน้าปัด
 นายอมร สุทธาวาส
 เผยแพร่เมื่อ 2551


  เอกสารประกอบการสอน วิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
 นางอังคณา ลิ้มสีมารัตน์
 เผยแพร่เมื่อ 2551


  การใช้มัลติเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าต่าง ๆ
 นางจันทิพย์ สุทธาวาส
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  แวววิชาชีพ
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  การวิจัยและพัฒนา
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  การวิจัยสถาบัน
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550


  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการเขียนโครงการ
 ดร.ณาญภัทร สีหะมงคล
 เผยแพร่เมื่อ 2550