New Article

📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๓ 📢📢 ✏️📚📖แจ้งนักเรียน นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565
Create by : NTC
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. โดยไมต้องสอบคัดเลือก(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2565
Create by : NTC
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Create by : NTC
📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๒📢📢 ✏️📚📖แจ้งนักเรียน นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565
Create by : NTC
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Create by : NTC
📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑๑📢📢 ✏️📚📖แจ้งนักเรียน นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565
Create by : NTC
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2564)
Create by : NTC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
Create by : NTC
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
Create by : NTC
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
Create by : NTC